Taalcoach - Tweetalig opvoeden


Privacyverklaring


Omgang met persoonsgegevens

Om met je te kunnen werken of om contact met je te kunnen opnemen heeft La Sabika Taal enkele persoonsgegevens van je nodig, bijvoorbeeld je naam, bezoek- of factuuradres, e-mail adres of telefoonnummer.

La Sabika Taal gebruikt je persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je deze verstrekt, zoals voor het uitvoeren van een overeenkomst, om contact met je te kunnen opnemen via e-mail of telefoon, of voor het redactioneel keuren en publiceren van een reactie op een blog-artikel.

La Sabika Taal verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij La Sabika Taal hiervoor je toestemming heeft, of als dit op grond van de wet is toegestaan, of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat (bijvoorbeeld als La Sabika Taal zou moeten meewerken aan een onderzoek door een bevoegde instantie).

La Sabika Taal hecht grote waarde aan je privacy en neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. La Sabika Taal bewaart in principe je persoonsgegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Wel moet La Sabika Taal wettelijke bewaartermijnen in acht nemen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van La Sabika Taal zijn verbonden omdat La Sabika Taal geen invloed heeft op de wijze waarop derden met persoonsgegevens omgaan.


Recht op inzage, aanpassing en verwijdering

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die La Sabika Taal van je heeft te bekijken, en om deze aan te passen of te verwijderen. In de wet is vastgelegd in welke gevallen aanpassing of verwijdering gerechtvaardigd is.

Voor een verzoek kun je contact met La Sabika Taal opnemen. Om misbruik te voorkomen kan La Sabika Taal vragen dat je je adequaat identificeert.


Gebruik van cookies

Cookies zijn stukjes informatie die met het bezoeken van een website kunnen worden meegestuurd en door je browser op je apparaat worden opgeslagen. Als je wilt kun je deze cookies uitzetten via je browser.

De website van La Sabika Taal gebruikt sessie cookies waar nodig om deze website correct te laten werken. Deze cookies zijn functioneel van aard en er hoeft geen toestemming voor gevraagd te worden.

Op de website van La Sabika Taal zijn buttons opgenomen om bijvoorbeeld webpagina's te delen via sociale netwerken als Facebook, LinkedIn, Twitter en Whatsapp, of om contact op te nemen met La Sabika Taal via Skype. Deze buttons werken met code van de respectievelijke aanbieders door middel waarvan cookies geplaatst (kunnen) worden. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing omdat La Sabika Taal daar geen invloed op heeft.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

La Sabika Taal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Raadpleeg deze privacyverklaring zo nu en dan zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 24 mei 2018.


Overige informatie

La Sabika Taal is gevestigd te Uithoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 63276577. Voor vragen over deze privacyverklaring kun je contact met La Sabika Taal opnemen.